• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

پروژه بیمارستان 320 تختخوابی - ایلام

فاز اول پروژه بیمارستان 320 تختخوابی درمانی، آموزشی شامل سازه بتنی 10 طبقه با زیربنای 35000 مترمربع. پروژه ایلام در مجاورت دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشتمل بر 10 طبقه با اسکلت بتنی احداث شده است.

جدول اطلاعات پروژه

کارفرما  وزارت مسکن و شهرسازی
مشاور شرکت مهندسین مشاور شورا
نظارت  شرکت مهندسین مشاور شورا
شروع 1388
پایان 1392
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  ایلام

تصاویر مربوط به پروژه

 • 1||||362||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 2||||363||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 3||||364||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 4||||365||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 5||||366||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 6||||367||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 7||||368||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 10||||45||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 20||||46||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 30||||47||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 40||||48||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 50||||49||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 60||||50||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 80||||53||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 90||||52||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 100||||54||||بیمارستان 320 تختخوابی
 • 1000||||51||||بیمارستان 320 تختخوابی
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/