• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

احداث آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی سازه و ژئوتکنیک

کارهای ساختمانی و سازه های فلزی و بتنی، فونداسیون ماشین آلات، ساختمانها، کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی موتورخانه و  آزمایشگاه (کف قوی و دیوارعکس العمل , میزلرزان و سانتریفیوژ )  .

مشابه پروژه فوق در خاورمیانه وجود نداشته و در دنیا نیز در نوع خود بی نظیر بوده.

در سال 1395 به عنوان پروژه بتنی برتر ایران از طرف انجمن بتن ایران ( آبا ) انتخاب و  همچنین در دیماه 1398 در سالروز زلزله بم توسط انجمن بتن امریکا ACI و مرکز تحقیقات بتن ایران ( متب ) نیز به عنوام پروژه برتر بتنی ایران انتخاب شده است.


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
مشاور اساتید پژوهشگاه
نظارت  پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
شروع  1391
پایان در حال اجرا
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  تهران

تصاویر مربوط به پروژه

 • 1||||127||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 2||||128||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 3||||129||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 4||||130||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 5||||131||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 6||||132||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 7||||133||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 8||||134||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 9||||135||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 50||||136||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 11||||137||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 12||||138||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 13||||139||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 14||||140||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 15||||141||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 16||||142||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 17||||143||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 18||||144||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 19||||145||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 20||||146||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 21||||147||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 23||||150||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 24||||149||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 25||||151||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 26||||152||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 27||||153||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 28||||154||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 29||||155||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 30||||156||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 31||||157||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 32||||158||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 33||||159||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 340||||723||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 350||||724||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 360||||725||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 370||||726||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 380||||727||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 390||||728||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 391||||1282||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 392||||1283||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 393||||1284||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 394||||1285||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 395||||1286||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 396||||1287||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 397||||1288||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 398||||1289||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 399||||1290||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 400||||1291||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 401||||1292||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 402||||1293||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • 403||||1294||||آزمایشگاه ژئوتکنیک
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/