• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

پروژه محوطه سازی و تحکیم بستر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

اجرای حدود 390.000 مترمکعب عملیات خاکی آماده سازی بستر محوطه و احداث میدان ورودی سایت 2 پروژه در بندر ماهشهر و در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع گردیده که شامل احداث میدان ورودی به سایت 2 و جاده های دسترسی به میدان و همچنین تحکیم بستر، لجن برداری و اجرای عملیات خاکی محل احداث ساختمانهای خدمات رفاهی و پمپ بنزین می باشد.


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مشاور شرکت مهندسین مشاور رهشهر
نظارت شرکت مهندسین مشاور رهشهر
شروع 1379
پایان 1380
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  بندر ماهشهر

تصاویر مربوط به پروژه

  • 10||||756||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 20||||757||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 30||||758||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 40||||759||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 50||||760||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 60||||761||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 70||||762||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • 80||||763||||منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/