• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

پروژه کارخانه تولید اتوبوس ایران خودرو دیزل

احداث فونداسیونها و بولت گذاریهای صنعتی و ماشین آلات به میزان 60.000 مترمربع سالن. پروژه فوق در بزرگراه آزادگان واقع شده و وسعت سالن تولید آن m2 60000 و سالن رنگ آن m2 10000 در دو طبقه است. عملیات بتنی پروژه مشتمل بر m3 28000 بتن، ml 5000 شمع درجا، 2100 تن آرماتور و 220 تن بولت با سایزهای 60Φ~25Φ از جنس ST52, CK45 بوده و در مدت 4 ماه اجرا شده است.


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت ایران خودرو دیزل
مشاور شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران
نظارت شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران
شروع 1379
پایان 1379
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  تهران

تصاویر مربوط به پروژه

 • 2||||710||||ایران خودرو دیزل
 • 3||||711||||ایران خودرو دیزل
 • 4||||712||||ایران خودرو دیزل
 • 5||||713||||ایران خودرو دیزل
 • 6||||714||||ایران خودرو دیزل
 • 7||||715||||ایران خودرو دیزل
 • 8||||716||||ایران خودرو دیزل
 • 10||||682||||ایران خودرو دیزل
 • 1||||687||||ایران خودرو دیزل
 • 11||||717||||ایران خودرو دیزل
 • 12||||718||||ایران خودرو دیزل
 • 13||||719||||ایران خودرو دیزل
 • 14||||720||||ایران خودرو دیزل
 • 17||||721||||ایران خودرو دیزل
 • 18||||722||||ایران خودرو دیزل
 • 20||||683||||ایران خودرو دیزل
 • 21||||688||||ایران خودرو دیزل
 • 30||||684||||ایران خودرو دیزل
 • 31||||689||||ایران خودرو دیزل
 • 41||||690||||ایران خودرو دیزل
 • 50||||686||||ایران خودرو دیزل
 • 51||||691||||ایران خودرو دیزل
 • 61||||692||||ایران خودرو دیزل
 • 71||||693||||ایران خودرو دیزل
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/