• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

پروژه مجموعه قالبهای صنعتی ایران خودرو

کارهای ساختمانی، سازه های بتنی، فونداسیون های دستگاههای پرس و ماشین آلات پروژه فوق شامل احداث یک سالن صنعتی محل نصب دستگاههای پرس جدید و همچنین توسعه فونداسیونهای پرسهای قدیم که در اتوبان کرج – قزوین واقع گردیده است. عملیات اجرایی مشتمل بر m3 30000 عملیات خاکی، m3 18500 بتن ریزی و 1450 تن آرماتوربندی می باشد. از کارهای ویژه پروژه ایجاد بستر انعطاف پذیر زیر دستگاههای پرس می باشد.


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت آیکید
مشاور شرکت مهندسین مشاور گروه معماران
نظارت شرکت مهندسین مشاور گروه معماران
شروع 1382
پایان 1382
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  هشتگرد

تصاویر مربوط به پروژه

 • 10||||784||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 11||||794||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 20||||785||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 30||||786||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 40||||787||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 50||||788||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 60||||789||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 70||||790||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 80||||791||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 90||||792||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 100||||793||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 120||||795||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 130||||796||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 140||||797||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 150||||798||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
 • 160||||799||||قالبهای صنعتی ایران خودرو
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/